Zakład Biologii i Obrazowania Komórki

Podstawowe informacje

Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Pyza

Adres: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków (pokój 2.101, sektor C, II piętro)

telefon: +48 12 664 53 37; faks: +48 12 664 50 99

e-mail: elzbieta.pyza@uj.edu.pl

 

Aktualności

TYDZIEŃ MÓZGU 2024 W KRAKOWIE

4-8 MARCA 2024, GODZINA 17.00

AUDITORIUM MAXIMUM UJ, ul. Krupnicza 33

Program

4.03.2024 - prof. dr hab. Grażyna Stochel, dr Maria Oszajca, mgr Konrad Kieca i mgr Tobiasz Martyka (Wydział Chemii UJ) „NO-brainer? – nie do końca, czyli o chorobach neurodegeneracyjnych słów kilka”

5.03.2024 - dr hab. Szymon Wichary (Instytut Psychologii UJ) "Źródła racjonalności: mózgowe mechanizmy podejmowania decyzji"

6.03.2024 - prof. dr hab. Michał Wierzchoń (Instytut Psychologii, UJ) "Neuronalna architektura świadomości”

7.03.2024 - prof. dr Konrad Szaciłowski (Akademia Górniczo-Hutnicza  w Krakowie) „O czym śpiewają wieloryby, czyli fizykochemia cienkich warstw”

8.03.2024 - prof. dr hab. Elżbieta Salińska (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie) „Walka pamięci z zapominaniem - co wiemy o mechanizmach tworzenia pamięci”

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie

 

Więcej o nas

» Historia

Korzenie Zakładu Biologii i Obrazowania Komórki sięgają lat 50 XX wieku. Inicjatorem powołania zakładu był profesor Zygmunt Grodziński, ówczesny kierownik Katedry Anatomii Porównawczej. W jego zamyśle pojawił się projekt utworzenia Zakładu Cytofizjologii przy Katedrze. Kandydatem na kierownika rzeczonego Zakładu był dr Andrzej Pigoń, wykształcony w tym kierunku w wielu prestiżowych laboratoriach Anglii, Danii i Szwecji. Po otrzymaniu nominacji na docenta (1954) został formalnie powołany na kierownika zakładu (1955). W dziesięć lat później nastąpiła na Uniwersytecie Jagiellońskim reorganizacja jednostek naukowo-dydaktycznych i Zakład Cytofizjologii otrzymał pełną samodzielność i niezależność lokalową oraz administracyjną w nowo wybudowanym budynku Zoologii. Po wyjeździe kierownika zakładu do USA (1966) zakład rozwiązano, co spowodowało, że Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, poza Zakładem Cytologii Roślin nie posiadał jednostki naukowo-badawczej ukierunkowanej na badania i dydaktykę biologii komórki zwierzęcej.

Pierwsze próby wypełnienia powstałej luki dydaktycznej i badawczej pojawiły się wraz z stworzeniem Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Pracowni Mikroskopii Skaningowej Nauk Biologicznych i Geologicznych, której kierownik (prof. dr hab. Wincenty Kilarski) przejął wykłady i ćwiczenia z cytologii i histologii. W roku 1986 został formalnie powołany do życia Zakład Cytologii i Histologii na bazie osobowej i majątkowej wspomnianych wyżej pracowni. Od tego czasu Zakład wzbogacił się o kilka mikroskopów elektronowych (4), oraz nowoczesną aparaturę peryferyczną, która umożliwiała studia na poziomie komórkowym i w pewnym zakresie również molekularnym. Natomiast Pracownia Mikroskopii Skaningowej Nauk Biologicznych i Geologicznych stała się integralną częścią Zakładu będąc równocześnie pracownią wydziałową.

Głównymi kierunkami badawczymi Zakładu były: struktura mięśni kręgowców, organizacja morfologiczna płytek żółtka jaj kręgowców, architektonika powierzchni błony oocytów płazów, struktura mięśnia sercowego ryb a w latach ostatnich 1990 – 2001 analiza dynamiki połączeń szczelinowych w macicach ludzkich oraz niektórych gryzoni. Od 2001 roku Zakładem kieruje prof. dr hab. Elżbieta Pyza. Oprócz kontynuacji wcześniej prowadzonej tematyki naukowej w Zakładzie rozpoczęto również badania nad układem nerwowym kręgowców i bezkręgowców, zwłaszcza nad zagadnieniem plastyczności synaptycznej i neuronalnej. Ponadto prowadzone są badania ekotoksykologiczne oraz dotyczące biologii kości.

Od 01.04.2011 roku Zakład Cytologii i Histologii zmienia swoją nazwę na Zakład Biologii i Obrazowania Komórki.

» Pracownicy badawczo-dydaktyczni

 

prof. dr hab. Elżbieta Pyza - Kierownik Zakładu

pokój 2.101, telefon: 12 664 53 37 i 12 664 53 38, faks: 12 664 50 99

termin konsultacji: środa 11.00-12.00 i czwartek 11.00-12.00

e-mail: elzbieta.pyza@uj.edu.pl

Specjalność: zoologia, neurobiologia, biologia komórki

Zainteresowania badawcze: rytmy biologiczne, biologia komórki, anatomia i fizjologia układu nerwowego owadów, ekotoksykologia

 

 

dr hab. Janusz Karasiński – prof. UJ

pokój 2.102, telefon: +48 12 664 53 39

e-mail: janusz.karasinski@uj.edu.pl

Specjalność: biologia komórki

Zainteresowania badawcze: miogeneza, białka mięśniowe, hodowle komórkowe połączenia szczelinowe, komórki macierzyste

 

 

dr hab. Marek Romek – adiunkt

pokój 1.94, telefon: +48 12 664 53 41

termin konsultacji: poniedziałek 14.00-15.00

e-mail: marek.romek@uj.edu.pl

Specjalność: fizyka medyczna

Zainteresowania badawcze: biologia rozwoju ssaków

 

 

dr hab. Anna Maria Osyczka – prof. UJ (Z-ca Dyrektora ds. Naukowych)

pokój 1.93, telefon: +48 12 664 53 42

termin konsultacji: po uprzednim ustaleniu drogą elektroniczną

e-mail: a.m.osyczka@uj.edu.pl

Specjalność: biologia komórki, biologia molekulara

Zainteresowania badawcze: białka morfogenetyczne kości, sygnalizacja wewnątrzkomórkowa, mechanizmy molekularne regeneracji kości, biomateriały

 

 

dr hab. Grzegorz Tylko – prof. UJ

pokój 2.100, telefon: +48 12 664 53 36

termin konsultacji: czwartek 12.00-13.00 lub po uprzednim ustaleniu drogą elektroniczną

e-mail: grzegorz.tylko@uj.edu.pl

Specjalność: biologia komórki, mikroanaliza rentgenowska, mikroskopia elektronowa

Zainteresowania badawcze: symulacje Monte Carlo w analizie mikrowiązkowej, procesy apoptozy i autofagii w różnicujących komórkach macierzystych, biomateriały polimerowe i ich zastosowanie w regeneracji tkanek

 

 

dr Jolanta Górska-Andrzejak - adiunkt

pokój 1.92, telefon: +48 12 664 53 40

termin konsultacji: po uprzednim ustaleniu drogą elektroniczną

e-mail: j.gorska-andrzejak@uj.edu.pl

Specjalność: zoologia, neurobiologia

Zainteresowania badawcze: rozwój, anatomia i fizjologia układu nerwowego owadów, rytmy biologiczne

 

 

dr Milena Damulewicz - adiunkt

pokój 1.92, telefon: +48 12 664 53 40

e-mail: milena.damulewicz@uj.edu.pl

Specjalność: biologia komórki

Zainteresowania badawcze: zegar biologiczny, neuroplastyczność, mechanizmy regulujące diapauzę owadów

 

 

» Pracownicy badawczy

 

dr Wojciech Krzeptowski - pracownik badawczy

pokój 1.94, telefon: +48 12 664 53 41

e-mail: wojciech.krzeptowski@uj.edu.pl

Specjalność: genetyka

Zainteresowania badawcze: genetyka Drosophila melanogaster, rytmy okołodobowe, neurobiologia

 

 

 

» Pracownicy techniczni

 

dr inż. Olga Woźnicka - specjalista naukowo-techniczny

pokój 2.72, telefon: +48 12 664 53 52

e-mail: olga.woznicka@uj.edu.pl

Specjalność: inżynieria materiałowa

Zainteresowania badawcze: mikroskopia elektronowa transmisyjna, metale w medycynie

 

 

mgr Jakub Dymek

pokój 2.96, telefon: +48 12 664 64 72

e-mail: kuba.dymek@uj.edu.pl

 

 

mgr Paulina Siast-Kubera

pokój 2.77, telefon: +48 12 664 53 46

e-mail: paulina.siast@uj.edu.pl

 

» Doktoranci

 

mgr Debarati Bhattacharya - program POWER PhD in Biology

promotor: prof. dr hab. Elżbieta Pyza

pokój 2.78, telefon: +48 12 664 53 48

 

 

mgr Terence Al Abaquita - Early Stage Researcher in CHINCHRON European Grant

promotor: prof. dr hab. Elżbieta Pyza

pokój 2.78, telefon: +48 12 664 53 48

 

» Projekty badawcze

NCN Opus14 UMO-2017/27/B/NZ3/00859: Rola autofagii w regulacji zegara okołodobowego Drosophila melanogaster (2018-2021) (kierownik projektu dr Milena Damulewicz)

NCN grant Sonata UMO-2014/15/D/NZ3/05207: Regulacja plastyczności synaptycznej przez zegar okołodobowy u Drosophila melanogaster (2015-2019) (kierownik projektu dr Milena Damulewicz)

NCN grant OPUS 2018/29/B/NZ3/02591: Rola zegara okołodobowego, oksygenazy hemowej i czynnika Nrf2 w regulacji wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Związek pomiędzy zaburzeniami odpowiedzi immunologicznej a chorobą Parkinsona – badania na modelu Drosophila (2019-2022) (kierownik projektu prof. dr hab. Elżbieta Pyza)

MNISW grant 417794/PnH/2018 (Premia na Horyzoncie): Chronobiologia porównawcza owadów (2018-2022) (kierownik projektu prof. dr hab. Elżbieta Pyza) 

CINCHRON H2020-MSCA-ITN-2017 grant nr 765937: Comparative Insect Chronobiology (2018-2022) (kierowni projektu prof. dr hab. Elżbieta Pyza)

NCN grant SYMFONIA 2016/20/W/NZ1/00095: Produkcja nanoobiektów o geometrii niewystępującej w przyrodzie (2016-2021) (kierownik zespołu II prof. dr hab. Elżbieta Pyza)

NCN grant SYMFONIA 2014/12/W/NZ6/00454: Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka (2014-2019) (kierownik zespołu prof. dr hab. Elżbieta Pyza)

NCN grant OPUS11 2016/21/B/NZ5/00217: Molekularne wskaźniki osteoinduktywnych materiałów - próba ewaluacji standaryzacji biomateriałów ​in vitro (2017-2020) (kierownik projektu dr hab. Anna M. Osyczka)

M-ERA.NET2 2016/22/Z/ST5/00692: Inżynieria i funkcjonalizacja systemów kontrolowanego uwalniania substancji bioaktywnych z Pelargonium sidoides​ w leczeniu ognisk zapalnych spowodowanych paradontozą (2017-2019) (partnerzy: dr hab. Anna M. Osyczka i dr hab. Grzegorz Tylko)

NCN grant SONATA 2014/15/D/NZ3/05207: Regulacja plastyczności synaptycznej przez zegar okołodobowy u Drosophila melanogaster (2015-2018) (kierownik projektu dr Milena Damulewicz)

NCN grant 2014/15/B/NZ3/04754: Rola peptydu MANF w plastyczności neuronalnej i neuroprotekcji (2015-2018) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)

NCN grant 2014/13/B/ST8/02973: Material determinants of biological activity of new-generation simple and composite bioactive materials (Wskaźniki aktywności biologicznej prostych i kompozytowych materiałów bioaktywnych nowej generacji) (2015-2017) (wykonawca: dr hab. Anna Maria Osyczka)

NCN grant SYMFONIA 2014/12/W/N26/00454: Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka (2014-2019) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza, partner w projekcie)

7 Framework Programme, FP-PEOPLE-2012-ITN, INsecTIME 316790, Insect timing (2013-2017) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza, partner w projekcie)

NCN OPUS 5 2013/09/B/NZ7/02554: Wpływ treningu wytrzymałościowego na cechy skurczu jednostek ruchowych w relacji do zmian w ekspresji białek mięśniowych (2014-2017) (wykonawca dr hab. Janusz Karasiński)

NCN grant OPUS 2012/07/B/NZ9/01326: Czynniki modyfikujące hodowane zarodki świni: Implikacje cytologiczne i biotechnologiczne (2013-2017) (dr hab. Marek Romek)

NCN grant OPUS DEC-2012/07/B/NZ3/02908: Rola oksygenazy hemowej w regulacji zegara okołodobowego Drosophila melanogaster (2013-2016) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)

NCN grant HARMONIA 4 2013/08/M/NZ7/00787 Wpływ treningu wytrzymałościowego na bioenergetykę mitochondriów mięśni szkieletowych (2013-2016) (wykonawca dr hab. Janusz Karasiński)

NCN grant 2011/N/NZ3/01250: Molekularny mechanizm okołodobowej plastyczności interneuronów L2 w układzie wzrokowym Drosophila melanogaster (2012-2014) (mgr Ewelina Kijak)

NCN grant 2011/01B/NZ4/00664: Inżynieria tkanki kostnej z wykorzystaniem ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych, białek morfogenetycznych kości, bioaktywnych rusztowań i dynamicznych warunków hodowli (2012-2014) (dr Anna Maria Osyczka)

MNiSW DPN-WI-531-10167-3/MK/12 Zakup mikroskopu elektronowego transmisyjnego do aplikacji biologicznych (2013-2014) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza, dr hab. Grzegorz Tylko)

MNiSW N N304 038440: Toksokinetyka metali u bezkręgowców: modele i fizjologia – we współpracy z prof. dr hab. Ryszardem Laskowskim (2011-2014) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)

MNiSW N N301 038240: Rola białka Bruchpilot (BRP w plastyczności synaptycznej w układzie wzrokowym Drosophila melanogaster (2011-2014) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)

MNiSW N N303 814840: Regulacja rytmów okołodobowych w pierwszej warstwie płata wzrokowego (płytka lamina) Drosophila melanogaster (2011-2012) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)

MNiSW N N301 121438: Molekularny mechanizm okołodobowej plastyczności neuronalnej w układzie wzrokowym Drosophila melanogaster – rola genów ebony i black (2010-2012) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)

MNiSW N N303 804240: Rola komórek macierzystych w przebudowie endometrium w modelu macicy świni (2011-2014) (dr hab. Janusz Karasiński)

MNiSW N N401 006135: Mechanizmy formowania tkanki kostnej przez ludzkie szpikowe komórki progenitorowe hodowane na bioaktywnych szkłach i szkło-ceramice nowej generacji (2009-2012) (dr hab. Anna Maria Osyczka)

MNiSW 2604/PO1/2007/32(N304 066 32/2604): Wpływ metali ciężkich, ich interakcji oraz glinu na przeżywalność i kondycję organizmu - badania na gatunkach modelowych (2007-2010) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)

MNiSW 465/6.PRUE/2007/7: Mechanisms of recombinant human bone morphogenetic protein-2 mediated osteogenesis of human bone marrow stromal cells; regulatory signaling pathway and effect of aging (2007-2009) (dr hab. Anna Maria Osyczka)

6 Framework Programme, Marie Curie International Reintegration Grant 046479: Mechanisms of recombinant human bone morphogenetic protein-2 mediated osteogenesis of human bone marrow stromal cells; regulatory signaling pathway and effect of aging (2007-2009) (dr hab. Anna Maria Osyczka)

The Wellcome Trust Collaborative Research Grant: The role of inhibition in learning induced plasticity of murine barrel cortex (2005-2006) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)

MNiI promotorski: Apoptoza hemocytów Musca domestica in vivo oraz in vitro pod wpływem ekspozycji na metale ciężkie (2005-2006) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)

KBN: Wpływ metali ciężkich na procesy komórkowe organizmów modelowych Drosophila melanogaster i Musca domestica (2003-2006) (prof. dr hab. Elżbieta Pyza)

KBN: Rola połączeń szczelinowych w mięśniówce macicy świni w cyklu estralnym (2003-2005) (dr hab. Janusz Karasiński)

» Współpraca naukowa

prof. dr hab. Elżbieta Pyza

 • prof. Stefan Sigrist (Free University, Berlin, Niemcy)

 • prof. Ezio Rosato (University of Leicester, Wielka Brytania)

 • prof. Jagwiga Giebułtowicz (Oregon State University, USA)

 • prof. Tapio Heino (Institute of Biotechnology, University of Helsinki, Finlandia)

dr hab. Janusz Karasiński, prof. nadzw. UJ

 • prof. dr hab. Jerzy Żołądź (Katedra Fizjologii i Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie)

 • dr hab. lek. med. Joanna Majerczak, prof. nadzw. AWF (Zakład Neurobiologii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusz Piaseckiego w Poznaniu)

 • prof. dr hab. Jan Celichowski (Zakład Neurobiologii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusz Piaseckiego w Poznaniu)

dr Jolanta Górska-Andrzejak

 • dr Sławomir Bartoszewski (Katedra Biochemii i Biologii Komórki, Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. Anna Maria Osyczka, prof. nadzw. UJ

 • dr Sunday Akintoye (Department of Oral Medicine, School of Dental Medicine, University of Pennsylvania, USA)

 • dr Gwendolen C. Reilly (Department of Engineering Materials, Kroto Research Institute, University of Sheffield, UK)

 • prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedzki (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie)

 • prof. dr hab. Maria Łączka (Katedra Technologii Szkła i Pokryć Amorficznych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Kraków)

 • prof. dr hab. Krzysztof Wierzcholski (Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny)

dr hab. Marek Romek

 • prof. dr hab. Zdzisław Smorąg i dr hab. Barbara Gajda (Department of Animal Reproduction Biotechnology, National Research Institute of Animal Production Balice/Kraków)

 • dr Mariusz Kępczyński (Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)

dr hab. Grzegorz Tylko, prof. nadzw. UJ

 • dr hab. Wojciech Przybyłowicz (Materials Research Group, National Accelerator Center (iThemba LABS), Somerset West, RPA)

 • prof. dr hab. Marek Kowalczuk (Centrum Polimerów i Materiałów Węglowych PAN w Zabrzu)

 • prof. Nijole Savickiene (Lithuanian University of Health Sciences, Litwa)

dr Milena Damulewicz

 • prof. Ezio Rosato (University Leicester, Wielka Brytania)

 • dr Dawid Dolezel (Biologicke Centrum AVCR, Czechy)

 • dr Gabriella Mazzotta (Universita di Padova, Włochy)

 • dr Fernanda Ceriani (Laboratorium Genetyki Behawioralnej, Instytut Leloir, Buenos Aires, Argentyna)

» Laboratoria

 • Pracownia Biochemii

opiekun: dr hab. Janusz Karasiński, prof. nadzw. UJ

sektor C, II piętro, pokój 2.75

 

 • Pracownia DNA/RNA

opiekun: dr hab. Anna Maria Osyczka, prof. nadzw. UJ

sektor C, II piętro, pokój 2.130

 

 • Pracownia Cytochemiczna i Histochemiczna

opiekun: dr hab. Marek Romek

sektor C, II piętro, pokój 2.94

 

 • Pracownia Mikroskopii Konfokalnej

opiekun: prof. dr hab. Elżbieta Pyza

sektor C, II piętro, pokój 2.77, telefon: +48 12 664 53 46

 

 • Pracownia Mikroskopii Elektronowej Transmisyjnej

opiekun: dr inż. Olga Woźnicka

sektor C, II piętro, pokój 2.72, telefon: +48 12 664 53 52

 

 • Pracownia Mikroskopii Elektronowej Skaningowej i Mikroanalizy

opiekun: mgr Bernadetta Pawlicka

sektor C, II piętro, pokój 2.96, telefon: +48 12 664 64 72

 

 • Pracownia Hodowli Drosophila melanogaster

opiekun: dr Jolanta Górska-Andrzejak

sektor C, II piętro, pokój 2.81, telefon: +48 12 664 53 44

 

 • Pracownia Hodowli Komórkowej

opiekun: dr hab. Anna Maria Osyczka, prof. nadzw. UJ

sektor C, II piętro, pokój 2.91, telefon: +48 12 664 53 49

 

 • Pracownia Eksperymentów na Ssakach

opiekun: dr hab. Marek Romek

sektor C, III piętro, pokój 3.112, telefon: +48 12 664 53 50

 

» Publikacje oryginalne, przeglądowe i popularno-naukowe

2022

Damulewicz M., Tyszka A., Pyza E. (2022) Light exposure during development affects physiology of adults in Drosophila melanogaster. 13:1008154.

Damulewicz M, Doktór B, Baster Z, Pyza E. (2022) The Role of Glia Clocks in the Regulation of Sleep in Drosophila melanogaster. J Neurosci. JN-RM-2340-21.

Kotwica-Rolinska J, Damulewicz M, Chodakova L, Kristofova L, Dolezel D. (2022) Pigment Dispersing Factor Is a Circadian Clock Output and Regulates Photoperiodic Response in the Linden Bug, Pyrrhocoris apterus. Front Physiol. 13:884909.

Damulewicz M, Szypuski K, Pyza E. (2022) Glia-Neurons Cross-Talk Regulated Through Autophagy. Front Physiol. 13:886273.

Bilska B, Godlewska U, Damulewicz M, Murzyn K, Kwitniewski M, Cichy J, Pyza E. (2022) Antimicrobial Properties of a Peptide Derived from the Male Fertility Factor kl2 Protein of Drosophila melanogaster.  Curr Issues Mol Biol. 44:1169-1181.

Kotwica-Rolinska J, Chodáková L, Smýkal V, Damulewicz M, Provazník J, Wu BC, Hejníková M, Chvalová D, Doležel D. (2022) Loss of Timeless Underlies an Evolutionary Transition within the Circadian Clock. Mol Biol Evol. 39:msab346.

Kilarski W, Pzya E, Tylko G. (2022) Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN Warszawa; ISBN 978-83-01-22211-6; doi: 10.53271/2022.039.

Chaber P, Tylko G, Włodarczyk J, Nitschke P, Hercog A, Jurczyk S, Rech J, Kubacki J, Adamus G. (2022) Surface modification of PHBV fibrous scaffold via lithium borohydride reduction. Materials 15: 7494; doi: 10.3390/ma15217494.

Tuwalska A, Sionkowska A, Bryła A, Tylko G, Osyczka AM, Laus M, Vojtová L. (2022) A biological study of composites based on the blends of nanohydroxyapatite, silk fibroin and chitosan. Materials 15: 5444; doi: 10.3390/ma15155444.

Gugula A, Trenk A, Celary A, Cizio K, Tylko G, Blasiak A, Hess G. (2022)
Early-life Stress Modifies the Reactivity of Neurons in the Ventral Tegmental Area and Lateral Hypothalamus to Acute Stress in Female Rats. Neuroscience 490: 49-65; doi: 10.1016/j.neuroscience.2022.02.017

2021

Turnau K, Fiałkowska E, Ważny R, Rozpądek P, Tylko G, Bloch S, Nejman-Faleńczyk B, Grabski M, Węgrzyn A, Węgrzyn G. (2021) Extraordinary multi-organismal interactions involving bacteriophages, bacteria, fungi, and rotifers: quadruple microbial trophic network in water droplets. International Journal of Molecular Sciences 22: 2178. https://doi.org/10.3390/ijms22042178

Pańczyszyn E, Jaśko M, Miłek O, Niedziela M, Męcik-Kronenberg T, Hoang-Bujnowicz A, Zięba M, Adamus G, Kowalczuk M, Osyczka AM, Tylko G. (2021) Gellan gum hydrogels cross-linked with carbodiimide stimulates vacuolation of human tooth-derived stem cells in vitro. Toxicology In Vitro 73: 105111. https://doi.org/10.1016/j.tiv.2021.105111

Abaquita TA, Damulewicz M,  Battaharya D, Pyza E. (2021) Regulation of Heme Oxygenase and Its Cross-Talks with Apoptosis and Autophagy under Different Conditions in Drosophila. Antioxidants (Basel), 1:1716

2020

Pyza E., Damulewicz M. (2020) Mechanizmy regulacji snu u Drosophila melanogaster. Kosmos 69:403-413.

Karkowska-Kuleta J., Kulig K., Karnas E., Zuba-Surma E., Woznicka O., Pyza E., Kuleta P., Osyczka A., Rapala-Kozik M., Kozik A. (2020) Characteristics of extracellular vesicles released by the pathogenic yeast-like fungi Candida glabrata, Candida papapsilosi and Candida tropicalis. Cells 9:1722.doi:10.3390/cells9071722.

Jasinska M., Woznicka O., Jasek-Gajda E., Lis G.J., Pyza E., Litwin J.A. (2020) Circadian changes of dendritic spine geometry in mouse barrel cortex. Frot. Neurosci.14:578881.doi: 10.3389/fnins.2020.578881.

Godlewska U., Bilska B., Majewski P., Pyza E., Zabel B.A., Cichy J. (2020) Bacteria modify sensitivity to chemerin-derived peptides by hindering peptide association with the cel Surface and peptide oxidation. Front. Microbiol. 11:1819. doi:10.3389/fmicb.2020.01819.

Bilska B., Zegar A., Slominski A.T., Kleszczynski K., Cichy J., Pyza E. (2020) Expresssion of antimicrobial peptide gene oscillates along day/night rhythm protecting mice skin from bacteria. Exp. Dermatol., doi:10.1111/exd.14229.

Damulewicz M, Ispizua JI, Ceriani F, Pyza E. (2020) Communication Among Photoreceptors and the Central Clock Affects Sleep Profile. Front Physiol. 11:993. 

Damulewicz M, Woźnicka O, Jasińska M, Pyza E. (2020) CRY-dependent plasticity of tetrad presynaptic sites in the visual system of Drosophila at the morning peak of activity and sleep. Sci Rep. 10(1):18161. 

Mazzotta GM, Damulewicz M, Cusumano P. (2020) Better Sleep at Night: How Light Influences Sleep in Drosophila. Front Physiol. 11:997. 

Damulewicz M, Mazzotta GM. (2020) One Actor, Multiple Roles: The Performances of Cryptochrome in Drosophila.  Front Physiol 11:99. 

Spyrka J., Gugula A., Rak A., Tylko G., Hess G., Blasiak A. (2020) Early life stress-induced alterations in the activity and morphology of ventral tegmental area neurons in female rats. Neurobiology of Stress 13: 100250; doi: 10.1016/j.ynstr.2020.100250

Majerczak J., Filipowska J., Tylko G., Guzik M., Karasiński J., Piechowicz E., Pyza E., Chłopicki S., Żołądź J.A. (2020) Impact of long-lasting spontaneous physical activity on bone morphogenetic protein 4 in the heart and tibia in murine model of heart failure. Physiological Reports 8(8): e14412; doi: 10.14814/phy2.14412

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

» Doniesienia zjazdowe

2019

Wadowski R., Witek K., Walkowicz L., Krzeptowski W., Tylko G., Górska-Andrzejak J. (2019) Acrylamide neurotoxicity influences the survival of Drosophila and its circadian clock functioning”. The XXVII International Symposium Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes in the Organism, 12 October, Kraków, Poland. P-38.

Bilska B., Zegar A., Jasińska M., Damulewicz M., Cichy J., Pyza E. Circadian rhythms in antimicrobial protein gene expression in mice skin control survival of bacteria during the day/ night cycle. 7th World Congress on Targeting Microbiota Towards Clinical Revolution; Kraków, Polska; październik 2019

Pyza E., Bilska B., Zegar A., Godlewska U., Damulewicz M., Cichy J. Drosophila homologue of the mouse p4 antimicrobial peptide. 7th World Congress on Targeting Microbiota Towards Clinical Revolution; Kraków, Polska; październik 2019

Kleszczynski K., Kim T., Bilska B., Sarna M., Steinbrink K., Bohm M., Slominski A. Melatonin regulates melanin synthesis in human melanogenic cells; 49th ESDR Annual Meeting Conecting Skin Science and Health; Bordeaux, Francja; wrzesień 2019

Kleszczyński K., Kim T-K., Bilska B., Sarna M., Steinbrink K., Böhm M., Slominski A.T. Melanogenesis is regulated by melatonin in human melanogenic cells; 22nd European Society for Pigment Cell Research Meeting - A bridge between the pathology and physiology of the melanocyte; Bruksela, Belgia; wrzesień 2019

Godlewska U., Bilska B, Kwiecien K., Bodaszewska-Lubas M., Majewski P., CichyJ. Development of CRISPR-assisted genome editing tool to study phenotypic bacterial resistance to antimicrobial peptide; THE 44th FEBS CONGRESS, from molecules to living systems; Kraków,Polska; lipiec 2019

Godlewska U., Bilska B., Brzoza P., Pyza E., Cichy J. Chemerin derived peptide p4: understanding mechanisms of antimicrobial activity; 16th International Conference on Innate Immunity; Rodos, Grecja; czerwiec 2019

Kleszczyński K., Bilska B., Stegemann A., Sarna M., Pyza E., Böhm M. New insights into the effects of melatonin on human melanogenesis; 46th Annual Meeting of the Arbeitsgemeinschaft Dermatotologische Forschung; Munich, Niemcy; marzec 2019

Abaquita T., Damulewicz M., Pyza E. “Neuroprotective role of heme oxygenase in the Drosophila brain” IBRO 2019, Korea, wrzesień 2019

Jaśko M., Pańczyszyn E., Męcik-Kronenberg T., Osyczka A.M., Tylko G. Gellan gum properties and their influence on viability and migration of tooth-derived stem cells. The XXVII International Symposium Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes in the Organism, 12 October 2019, Kraków, Poland

Niedziela M., Ceglarek P., Męcik-Kronenberg T., Osyczka A.M., Tylko G. Influence of Pelargonium sidoides proanthocyanidins on metabolism and apoptosis of Dental Pulp Stem Cells 3rd Wroclaw Scientific Meetings, 1-2 March 2019, Wroclaw, Poland

Bilska B., Zegar A., Jasińska M., Damulewicz M., Cichy J., Pyza E. „Circadian rhythms in the expression of antimicrobial protein genes in the skin” Skin & Ageing Challenges Congress, Porto, Portugalia, luty 2019

Miłek O., Męcik-Kronenberg T., Tylko G., Osyczka A.M. Effects of Pelargonium sidoides root extracts on the growth and activity of alkaline phosphatase in cultures of human mesenchymal stem cells. 3rd Wroclaw Scientific Meetings, 1-2 March 2019, Wroclaw, Poland

Pańczyszyn E., Męcik-Kronenberg T., Osyczka A.M., Tylko G. Effects of Gellan Gum based biopolymers and products of their degradation on dental stem cell condition. 3rd Wroclaw Scientific Meetings, 1-2 March 2019, Wroclaw, Poland

Pańczyszyn E., Męcik-Kronenberg T., Osyczka A.M., Tylko G. Effect of Gellan Gum-based biopolymers and products of their degradation on dental stem cell conditions. 5th International Conference of Cell Biology, 10-12 May 2019, Krakow, Poland

2018

Damulewicz M., Doktór B., Pyza E. “The role of autophagy in the regulation of circadian rhythms” Neurofly 2018, Kraków, Polska, wrzesień 2018

Doktór B., Damulewicz M., Pyza E., “The role of MUL1 and park mitochondrial ligases in circadian regulation and neuroprotection in model of Parkinson’s Disease in Drosophila melanogaster” Neurofly 2018, Kraków, Polska, wrzesień 2018

Baran K., Damulewicz M., Pyza E. “Effects of changes in the transcription factor Cap ‘n’ collar C (CncC) and haeme oxygenase expression in the brain on life processes in Drosophila” Neurofly 2018, Kraków, Polska, wrzesień 2018

Tylko G. Analiza mikro-wiązkowa materiałów biologicznych i polimerowych (low Z) w praktyce. Szkoła Letnia mikroSoFa 2018, "Praktyczne aspekty mikroanalizy rentgenowskiej w SEM". 9-11 lipiec 2018, Katowice, Polska

Damulewicz M., Woznicka O., Pyza E. “The role of Cryptochrome in the regulation of daily structural changes of synapses in the Drosophila visual system” SRBR 2018, Amelia Island, USA, maj 2018

Mazzotta G., Minervini G., Bellanda M., Aufiero S., Damulewicz M., Sartori E., Cusumano P., Mammi S., Tosatto S., Costa R. „Calmodulin is involved In Cryptochrome-mediated signaling to the circadian clock” SRBR 2018, Amelia Island, USA, maj 2018

Niedziela M., Pańczyszyn E., Miłek O., Męcik-Kronenberg T., Osyczka A.M., Tylko G. Influence of antimicrobial plant root extracts on activity of teeth-derived stem cells, 3rd Central European Biomedical Congress, New on biomarker discovery and research innovations in medicine and biomedical sciences, 15-18 September 2018, Krakow

2017

Damulewicz M., Doktór B., Pyza E. “Drosophila Cryptochrome is involved in the regulation of sleep and activity behavior”.  EBRS 2017, Amsterdam, Holandia, lipiec 2017

Mazzotta G. , Minervini G., Bellanda M., Aufiero S., Damulewicz M., Sartori E., Cusumano P., Mammi M., Costa R., Tosatto S. „Calmodulin is involved in Cryptochrome-mediated signaling to the circadian clock” EBRS 2017, Amsterdam, Holandia, lipiec 2017

Doktór B., Damulewicz M., Pyza E. “Mitochondrial ligases involved in development of Parkinson’s disease disturb the circadian clock in Drosophila melanogaster“. EBRS 2017, Amsterdam, Holandia, lipiec 2017

Damulewicz M., Haberkiewicz M., Pyza E. “Peripheral oscillators located in glial cells play a role in the regulation of circadian rhythms in Drosophila melanogaster”. Gordon 2017, Stowe, USA, czerwiec 2017

Tylko G. Mikroskopia elektronowa i konfokalna w rękach biologa. Krakowskie Sympozjum Mikroskopii, 12 czerwiec 2017, Kraków, Polska

Bilska B., Godlewska U., Cichy J., Pyza E. (2017) The electron microscopy studies on the antibacterial effects of chemerin-derived peptides. XVI International Conference on Electron Microscopy, 10-13 September, Warsaw

Zieliński T., Górska-Andrzejak J., Tylko G. (2017) Scanning electron microscopy and X-ray microanalytical studies on elemental changes in muscles of Drosophila exposed to acrylamide. XVI International Conference on Electron Microscopy, 10-13 September, Warsaw

2016

Bartosz Doktór (2016) PINK1 mutation causes synapse dysfunction through the reduction of Bruchpilot protein level. NEURONUS 2016 IBRO & RUN Neuroscience Forum

Bartosz Doktór (2016) Rola mitochondrialnych ligaz związanych z chorobą Parkinsona w regulacji rytmów okołodobowych u Drosophila melanogaster. V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców ARTHROPOD

Damulewicz M., Mazzotta G., Rosato E., Costa R., Pyza E. (2016) Cryptochrome Regulates Synaptic Plasticity by Rythmic Degradation of Bruchpilot Protein in the Photoreceptor Terminals, Neurofly, 16th European Neurobiology of Drosophila Conference 

Damulewicz M., Łoboda A., Józkowicz A., Dulak J., Pyza E. (2016) Cyclically Expressed Heme Oxygenase Protects the Fruit Fly’s Retina against Light-Induced Damage. SRBR Society For Research On Biological Rhythms 

Walkowicz L., Krzeptowski W., Kijak E., Heino T.I., Pyza E. (2016) Dm MANF Regulates Behaviour of Drosophila melanogaster. Neurofly, 16th European Neurobiology of Drosophila Conference

Walkowicz L. (2016) Lokalizacja czynnika troficznego DmMANF oraz jego funkcja w mózgu Drosophila melanogaster. V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców ARTHROPOD

Krzeptowski W., Walkowicz L., Kijak E., Górska- Andrzejak J., Stratoulias V., Heino T.I., Pyza E. (2016) The Role of Dm MANF in the Visual System of Drosophila melanogaster and Circadian Plasticity. Neurofly, 16th European Neurobiology of Drosophila Conference

Pentakota P., Pyza E. (2016) Role of Na+/K+-ATPase α-subunit in Cell-specific Circadian Plasticity in the Drosophila Visual System. Neurofly, 16th European Neurobiology of Drosophila Conference

Haberkiewicz M. (2016) Rola TOR i autofagii w regulacji rytmiki okołodobowej Drosophila melanogaster. V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców ARTHROPOD

Walkowicz L., Kijak E., Krzeptowski W., Górska-Andrzejak J., Pyza E. (2016) DmMANF protects glial cells and regulates the circadian system in the brain of Drosophila melanogaster. NEURONUS 2016, IBRO & IRUN Neuroscience Forum, April 22-24, Kraków

Walkowicz L., Kijak E., Krzeptowski W., Górska-Andrzejak J., Pyza E. (2016) Localization and function of DmMANF in the visual system of Drosophila melanogaster. EMBO conference: Imaging the Brain, 18-21 May, Warsaw, Poland.

Bilska B., Dubiel M., Osyczka A.M., Tylko G. (2016) Differentiation of mesenchymal stem cells stimulated to autophagy. XLIII Winter School of the Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of the Jagiellonian University in Kraków. 16-20 February, Zakopane, Poland.

Andrysiak K., Cholewa- Kowalska K., Łączka M., Osyczka A.M. (2016) "Inteligentne” biomateriały - rola tlenku krzemu, wapnia i fosforu w ekspresji genów wczesnej osteogenezy w hodowlach ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych. II studencka konferencja genetyczna GENOMICA; 20-21 May, Kraków, Poland

Andrysiak K., Cholewa- Kowalska K., Łączka M., Osyczka A.M. (2016) Osteoinductive properties of gel-derived binary CaO-SiO2 and ternary CaO-P2O5-SiO2 bioactive glasses. 26th Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 12-15 October, Poland

Haberkiewicz M., Pyza E. (2016) Autophagy in photoreceptors is involved in circadian rhytms regulation in Drosophila melanogaster. International Student Conference of Cell Biology, 1-2 April, Krakow, Poland.

Haberkiewicz M., Pyza E. (2016) Autophagy in glial cells is involved in sleep regulation in Drosophila melanogaster. NEURONUS 2016 IBRO & RUN Neuroscience Forum, 22-24 April, Krakow, Poland.

Strzęp J., Ishida N., Pyza E. (2016) Human glucocerebrosidase expressed in the retina photoreceptors of Drosophila melanogaster causes changes in glial cells. NEURONUS 2016 IBRO & RUN Neuroscience Forum, 22-24 April, Krakow, Poland.

Wiater J., Karasiński J. (2016) Immunolocalization and Characterization of Stem Cells in Endometrium of Porcine Uterus Model. The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction, 3-5 February, Zakopane, Poland.

Wiater J., Romek M., Słomski R., Jura J., Smorąg Z. (2016) The transgenic pigs designed to express human α-galactosidase and α 1,2-fucosyltransferase as a potential donors of skin for xenotransplantation. The XXV International Symposium Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes in the Organism; 24 September, Kraków, Poland

Wiater J., Karasiński J., Jura J., Smorąg Z., Słomski R., Romek M. (2016) Wyciszenie ekspresji epitopu Galα1,3Gal w skórze świń transgenicznych na potrzeby ksenotransplantacji – badania pilotażowe, XXX Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”, June, Kraków, Poland.

Haberkiewicz M., Pyza E. (2016) System UAS/GAL4 jako metoda wywołania ukierunkowanej ekspresji genów. II studencka konferencja genetyczna GENOMICA; 20-21 May, Kraków, Poland.

Romek M., Kucia M., Gajda B., Smorąg Z. (2016) Reactive oxygen species level in cultured porcine embryos after high hydrostatic pressure. 42nd Annual Conference of the International Embryo Transfer Society; January 23-26, Louisville, USA.

Gajda B., Kucia M., Smorag Z., Romek M. (2016) Reactive oxygen species level in pig embryos cultured in presence of hyaluronan. 42nd Annual Conference of the International Embryo Transfer Society; January 23-26, Louisville, USA.

Romek M., Gajda B., Rajska I., Smorag Z. (2016) Reactive oxygen species level in pig embryos cultured in hypoxic conditions. 32nd Meeting of the European Embryo Transfer Association (AETE); September 9th and 10th, Barcelona, Spain.

Górska-Andrzejak J. (2016) “Neuroplasticity in the brain of Drosophila and mice”. Current advances in experimental neuroscience. Neuronline project, 1st Conference, 25 November, Krakow, Poland.

Osyczka A.M., Cholewa-Kowalska K., Łączka M. (2016) „Twenty years of research on gel- derived CaO-P2O5-SiO2 bioactive glasses- what next?”. 26th Annual Conference Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 12-15 October, Rytro, Poland.

Wiater J., Karasiński J. (2016) “Characterization and possible involvement of mesenchymal stem cells in endometrium of porcine uterus model”. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on “7th Poultry Days”; 23-24 June, Kraków, Poland.

Wiater J., Karasiński J., Jura J., Smorąg Z., Słomski R., Romek M. „Pig with reduced expression of the Galα(1,3)Gal epitope as a potential donor of skin grafts – preliminary study”. International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on “7th Poultry Days”; 23-24 June, Kraków, Poland.

2015

Tylko G. Alternatywa dla manualnych pomiarów plastyczności neuronalnej w mikroskopie konfokalnym. IX Ogólnopolskie Spotkanie Użytkowników Mikroskopów Konfokalnych, 35-37.05.2015, Centrum Onkologii w Gliwicach, Poland

2014

2013

2012

2011

2010

» Kursy